Atestacija

 • Mokytojų (koncertmeisterių) atestacijos tikslas:
 • skatinti mokytoją (koncertmeisterį) tobulinti savo kompetenciją,
 • sudaryti sąlygas siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti mokytoją (koncertmeisterį) materialiai,
 • didinti jo atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Pateikiame aktualiausius praktinius patarimus, skirtus ketinantiems atestuotis mokytojams (koncertmeisteriams). Jie parengti vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais (LR ŠMSM 2023 09 05 įsakymo Nr. V-1143 redakcija). Atestacijos nuostatai yra paskelbti internete adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332784/SryMPnTnQU

 • Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos galima siekti praėjus ne mažiau nei 2 metams nuo paskutinės atestacijos.
 • Mokytojas privalo atestuotis, jeigu nustatoma, kad jo praktinė veikla ir kompetencija neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų.
 • Mokytojų atestacija vykdoma 2 kartus per metus (birželio ir gruodžio mėnesiais).
 • Mokyklos direktorius tvirtina atestacijos komisijos nutarimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo.
 • Atestacijos programa mokyklose sudaroma trejiems metams. Kiekvienais metais slenkamuoju principu programa papildoma naujai atestuotis ketinančiais mokytojais.

Nustatytos keturios mokytojų (koncertmeisterių) kvalifikacinės kategorijos. Mokytojo pedagoginė ir metodinė veikla turi atitikti siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius.

1. Mokytojo (koncertmeisterio) gali būti suteikiama asmeniui, įgijusiam aukštąjį, aukštesnįjį ar vidurinį išsilavinimą, neturinčiam pedagogo kvalifikacijos, bet išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą ir turinčiam ne mažesnį kaip dvejų metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, nuolat tobulinančiam savo kvalifikaciją. Mokytojo veikla turi atitikti šiuos kriterijus:

 • Stebi mokyklos mokytojų atviras pamokas, konsultuojasi su kolegomis ugdymo klausimais, kaupia dalykines, pedagogines ir psichologines žinias;
 • veda atviras pamokas mokomojo dalyko metodinės grupės mokytojams;
 • tobulina savo kvalifikaciją  seminaruose (40 val. kasmet), paskaitose, konferencijose, meistriškumo pamokose, kursuose;
 • bendradarbiauja su kitais mokytojais, organizuojant mokyklos renginius (koncertas, paroda, viktorina ir kt.);
 • mokiniai dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose: koncertuose, parodose ir kt.
 • mokytojo darbas ir bendravimo etika atitinka aukščiausius visuomenės socialinės kultūros standartus.

2. Vyresniojo mokytojo (koncertmeisterio) gali būti suteikiama asmeniui, turinčiam ne mažesnį kaip ketverių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, nuolat atnaujinančiam savo žinias, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį mokykloje. Vyresniojo mokytojo veikla turi atitikti šiuos kriterijus:

 • Stebi mokyklos mokytojų atviras pamokas, konsultuojasi su kolegomis ugdymo klausimais, kaupia dalykines, pedagogines ir psichologines žinias;
 • veda atviras pamokas mokomojo dalyko metodinės grupės mokytojams;
 • skaito metodinius pranešimus mokomojo dalyko metodinėje grupėje arba metodinėje dienoje;
 • mokiniai dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose: koncertuose, parodose ir kt.;
 • bendradarbiauja su kitais mokytojais oganizuojant mokyklos ar tarpmokyklinius renginius (koncertus, parodas, viktorinas ir kt.);
 • tobulina savo kvalifikaciją seminaruose (40 val. kasmet), paskaitose, konferencijose, meistriškumo pamokose, kursuose;
 • mokytojo darbo ir bendravimo etika atitinka aukščiausius visuomenės socialinės kultūros standartus.

3. Mokytojo metodininko (koncertmeisterio) – gali būti suteikiama asmeniui, turinčiam ne mažesnį kaip penkerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės)darbo stažą, gebančiam puikiai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, pedagogines situacijas, diegiančiam šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, nuolat atnaujinančiam savo žinias, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, rengiančiam meninio ugdymo projektus (mokyklos koncertus, parodas, šokio vaidinimus, kitus kultūrinius renginius), mokymo(si) bei metodines priemones, skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį mokykloje, šalyje. Mokytojo metodininko veikla turi atitikti šiuos kriterijus:

 • Stebi mokyklos mokytojų atviras pamokas, konsultuoja  kolegas ugdymo klausimais, dalinasi gerąja pedagogine patirtimi;
 • veda atviras pamokas mokomojo dalyko metodinės grupės mokytojams mokykloje, mieste, šalyje;
 • skaito metodinius pranešimus mokomojo dalyko metodinėje grupėje, respublikinėse ar tarptautinėse pedagoginėse-praktinėse (mokslinėse) konferencijose;
 • tobulina savo kvalifikaciją  seminaruose (40 val. kasmet), paskaitose, konferencijose, meistriškumo pamokose, kursuose;
 • parengia mokyklos bendruomenei reikalingą ir naudingą metodinę mokymos(si) priemonę, kuri apsvarstyta ir patvirtinta mokyklos metodinės grupės ir  metodinės tarybos posėdžiuose;
 • organizuoja respublikinį arba tarptautinį metodinį-praktinį seminarą / konferenciją;
 • Inicijuoja ir organizuoja tęstinį mokyklos ar tarpmokyklinį meno renginį;
 • trejų metų laikotarpiu parengia nacionalinio arba tarptautinio lygmens mokinių konkursų laureatus;
 • mokiniai atstovauja mokyklą įvairiuose reprezentaciniuose renginiuose (tarptautiniai ir nacionaliniai konkursai, respublikiniai ir tarptautiniai festivaliai, tarpmokykliniai koncertai, mokyklos koncertai);
 • mokytojo darbo ir bendravimo etika atitinka aukščiausius visuomenės socialinės kultūros standartus.

4. Mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama asmeniui, įgijusiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą turinčiam aukštąjį išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip šešerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam profesionaliai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tiriančiam pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, taikančiam jas, kuriančiam savo veiksmingas mokymosi strategijas, rengiančiam ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones, skleidžiančiam gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje ir šalyje. Mokytojo eksperto veikla turi atitikti šiuos kriterijus:

 • stebi mokyklos mokytojų atviras pamokas, konsultuoja kolegas ugdymo klausimais, dalinasi gerąja pedagogine patirtimi;
 • veda atviras pamokas mokomojo dalyko metodinės grupės mokytojams mokykloje, mieste, šalyje;
 • skaito metodinius pranešimus mokomojo dalyko metodinėje grupėje arba metodinėje dienoje, respublikinėse ir / ar tarptautinėse pedagoginėse-praktinėse (mokslinėse) konferencijose;
 • tobulina savo kvalifikaciją  seminaruose (40 val. kasmet), paskaitose, konferencijose, meistriškumo pamokose, kursuose;
 • parengia ir leidykloje išleidžia meno ir muzikos mokyklų bendruomenei reikalingą ir naudingą metodinį leidinį / metodinę mokymo(si) priemonę, kuri būtų apsvarstyta ir patvirtinta mokyklos metodinės grupės ir metodinės tarybos posėdžiuose. Pageidautina, kad leidinys būtų recenzuotas mokytojo eksperto arba aukštosios mokyklos dėstytojo, mokslo daktaro;
 • organizuoja respublikinį arba tarptautinį metodinį-praktinį seminarą / konferenciją;
 • inicijuoja ir organizuoja tęstinį respublikinį ar tarptautinį mokyklos meno renginį;
 • trejų metų laikotarpiu parengia nacionalinio ir / arba tarptautinio lygmens mokinių konkursų laureatus;
 • mokiniai atstovauja mokyklą įvairiuose reprezentaciniuose renginiuose (tarptautiniai ir nacionaliniai konkursai, respublikiniai ir tarptautiniai festivaliai, tarpmokykliniai koncertai, mokyklos koncertai);
 • mokytojo darbo ir bendravimo etika atitinka aukščiausius visuomenės socialinės kultūros standartus.

Mokytojas pirmą kartą rengdamasis atestacijai privalo išklausyti šiuos kursus:

 • valstybinės kalbos kultūros kursus. Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų) kursą studijų metu, jis įskaitomas, asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą.
 • kompiuterinio raštingumo kursus (programas). Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės dalies) kursus anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą.
 • specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, neturintiems specialiojo pedagogo kvalifikacijos, Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursus anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas koncertmeisteriams).

Mokytojui ar koncertmeisteriui, baigusiam edukologijos ar su mokomuoju dalyku (pareigybe) susijusias magistro studijas, taip pat turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) mokslo laipsnį, rengiantis atestacijai nereikia išklausyti valstybinės kalbos kultūros ir kompiuterinio raštingumo kursų.

 • Mokytojo, ketinančio atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, kandidatūra svarstoma metodinėje grupėje. Posėdžio metu kandidatas teikia svarstymui pastarųjų metų savo pedagoginės ir metodinės veiklos pasiekimus (pateikiamas dalinis pedagoginės ir metodinės veiklos pagrindimo aplankas, parengiamas pristatymas). Vertinama pagal nustatytus kriterijus kiekvienai kvalifikacinei kategorijai.
 • Metodinei grupei pritarus, mokytojas teikia prašymą atestacinės komisijos pirmininkui iki gruodžio 1 d. 
 • Gruodžio mėnesį mokyklos atestacinės komisijos posėdyje svarstomos mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, kandidatūros. Posėdžio metu kandidatas taip pat teikia svarstymui pastarųjų metų savo pedagoginės ir metodinės veiklos pasiekimus (pateikiamas dalinis aplankas, parengiamas pristatymas). Vertinama pagal nustatytus kriterijus kiekvienai kvalifikacinei kategorijai.
 • Mokytojų atestacijos komisijai pritarus, ketinančio atestuotis mokytojo prašymas yra tenkinamas ir mokytojas yra įtraukiamas į mokytojų atestacijos programą, kuri sudaroma trejiems metams slenkamuoju principu.

Praktiniai patarimai

Susipažinkite su Atestacijos nuostatais ir nuspręskite, kokią aukštesnę kvalifikacinę kategoriją ketinate įgyti. Mokytojo pedagoginė ir metodinė veikla turi atitikti siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius.

Pedagoginės ir metodinės veiklos pagrindimo aplankas (segtuvas) renkamas ir struktūruojamas pagal Atestacijos nuostatų 1 priede išdėstytus vertinimo kriterijus:

I veiklos sritis: ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas
II veiklos sritis: bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos bendruomenėje
III veiklos sritis: asmeninis profesinis tobulėjimas.

Aplankas yra dokumentų, faktų ir ugdomosios bei metodinės veiklos rinkinys, kuriame pateikiami įrodymai apie jūsų gebėjimus, žinias, patirtį ir pasiekimus. Aplanke svarbu ne tik jo turinys, bet ir bendras vaizdas, tvarka. Atestuojamojo mokytojo kompetencija įrodoma ugdomosios ir metodinės veiklos rezultatais ir faktais, kurie pagrindžiami atitinkamais mokytojo veiklą iliustruojančiais informacijos šaltiniais:

 • atvirų pamokų planais ir  pamokų vertinimo lentelėmis (žr. 5 priede pateiktą Pamokos vertinimo lentelės formą);
 • organizuotų renginių, koncertų, pasirodymų programomis, afišomis;
 • mokinių dalyvavimo įvairiuose reprezentaciniuose renginiuose (tarptautiniai ir nacionaliniai konkursai, respublikiniai ir tarptautiniai festivaliai, muzikos ir meno mokyklų koncertai, mokyklos koncertai) pažymėjimais, laureatų diplomais, padėkomis;
 • skaitytų metodinių pranešimų pedagoginėse-praktinėse, respublikinėse ar tarptautinėse mokslinėse konferencijose pažymėjimais, seminarų pažymėjimais;
 • rengtų meninio ugdymo projektų (koncertų, šokio vaidinimų, parodų), dalyvavimo juos įgyvendinant pažymėjimais;
 • parengtomis mokymo(si) metodinėmis priemonėmis, metodiniais leidiniais ir kt.

Pilnai parengtą metodinės ir praktinės veiklos aplanką atestuojamas mokytojas pateikia atestacijos komisijos pirmininkui  ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacijos komisijos posėdžio.

Mokytojo veikla pagal kiekvieną kriterijų vertinama 0–3 balais (žr. 1 priede pateiktą Mokytojo veiklos vertinimo sričių, kriterijų ir požymių lentelę):

3 balai – kriterijus vykdomas labai gerai;
2 balai – kriterijus vykdomas gerai;
1 balas – kriterijus vykdomas iš dalies;
0 balų – kriterijus nevykdomas.

Mokytojas už kiekvieną požymį iš skilties „Kiti požymiai“ gali gauti po 1-2 balus. Jie ne visi turi būti vykdomi, mokytojas juos pristato vertintojams savo nuožiūra.
Mokytojui, pretenduojančiam įgyti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją privalu surinkti lentelėje nurodytą balų skaičių:

Kvalifikacinė kategorija Mokytojas Vyresnysis mokytojas Mokytojas metodininkas Mokytojas ekspertas
Veiklos sritis Balų skaičius Balų skaičius Balų skaičius Balų skaičius
I sritis 8–12 13–16 20–22 22–24
II sritis 4–6 7–10 11–13 13–15
III sritis 4–6 6–9 10–11 11–12
Kiti požymiai 0 6 9 19
Iš viso balų 20 35 50 65

 • Mokytojo, pretenduojančio įgyti vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina kuruojantis vadovas. Mokyklos vadovas mokytojo praktinei veiklai įvertinti gali pasitelkti atitinkamos metodinės grupės ar metodinės tarybos atstovus arba kitos institucijos mokomojo dalyko (pareigybės) mokytoją, turintį ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
 • Mokytojo, pretenduojančio įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina trijų vertintojų grupė: mokyklos vadovas ar kuruojantis vadovas,  savivaldybės vykdomosios institucijos (savivaldybės švietimo įstaigos – biudžetinės įstaigos) įgaliotas asmuo ir dalyko mokytojas (deleguotas  savivaldybės ar jos įgalioto asmens). Į vertintojų grupę negali būti deleguojamas tos pačios institucijos mokytojas.
 • Mokytojo, pretenduojančio įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina trijų vertintojų grupė: mokyklos vadovas ar kuruojantis vadovas, savivaldybės vykdomosios institucijos (savivaldybės švietimo įstaigos – biudžetinės įstaigos) ar jos įgaliotas asmuo ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) deleguotas ekspertas (vertintojas). Atestacijos komisijos pirmininkas, vadovaudamasis atestacijos programa (prieš 6 mėnesius iki atestacijos komisijos posėdžio, kuriame numatyta atestuoti mokytoją atitinkamai metodininko ar eksperto kvalifikacinei kategorijai), raštu kreipiasi: į savivaldybės vykdomąją instituciją (savivaldybės švietimo įstaigos – biudžetinės įstaigos) ar jos įgaliotą asmenį ir į NŠA dėl praktinės veiklos vertintojų paskyrimo. Atestacijos komisija, gavusi raštus dėl deleguojamų asmenų, priima nutarimą dėl vertintojų grupės sudarymo.

Praktiniai patarimai

 • Ketinantis atestuotis mokytojas turi kreiptis į praktinės veiklos vertintojus ir sutarti, kada ir kokias pamokas jie stebės.
 • Prieš stebimas pamokas pasirūpinkite dokumentų formomis (žr. 6 priedą Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė ir 8 priedą Mokytojo veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelė), kurias pildys besiatestuojantis mokytojas ir vertintojai.

Praktinės veiklos vertintojams pateikite:

 • pamokų planus (žr. 5 priede  Pamokos vertinimo lentelės forma)
 • pedagoginės ir metodinės veiklos pagrindimo aplanką. Vertintojai ne tik stebės jūsų pamokas, bet ir analizuos ugdomosios bei metodinės veiklos dokumentus.
 • Praktinės veiklos vertintojas (-ai) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacijos komisijos posėdžio atestacijos komisijos sekretoriui pateikia atestuojamo mokytojo pamokos vertinimo lenteles, parengtas pagal 5 priede pateiktą formą; mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelę, parengtą pagal 6 priede pateiktą formą; mokytojo veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelę, parengtą pagal 8 priede pateiktą formą.
 • Mokytojo veiklos vertinimas ir atestacija neturi užtrukti ilgiau nei šešis mėnesius.
 • Atestacijos komisiją institucijoje sudaro:


Atestacijos nuostatų priedai

Partneriai